Regulamin
Regulamin RODO:

Klauzula informacyjna

„Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (RODO)
informujemy, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: spółka IKA Kalisiak i Groszek Sp. jawna z siedzibą Michałów-Reginów przy ul. Nowodworskiej 20, kod 05-119, poczta Legionowo, NIP: 5240105304, REGON: 0131011001. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie na adres: IKA Kalisiak i Groszek Sp. jawna, Michałów-Regionów, ul, Nowodworska 20, 05-119 poczta Legionowo.

2) Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.

3) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu:

  1. zawarcia, wykonania i kontynuacji umów kupna/sprzedaży towarów i usług oferowanych przez Administratora
  2. wykonania ciążących na administratorze obowiązków prawnych (w szczególności: wystawienia i przechowywania faktur/dokumentów sprzedaży i innych dokumentów księgowych, rozpatrywania reklamacji)
  3. marketingu bezpośredniego
  4. tworzenia zestawień, analiz i statystyk (na potrzeby wewnętrzne Administratora).

4) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych tylko na podstawie przepisów prawa.

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres adekwatny i nie dłuższy od okresów zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w poszczególnych obszarach przetwarzania danych osobowych.

7) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

– żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych

– żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych

– żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych

– żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

– wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

– przenoszenia Pani/Pana danych osobowych

– wniesienia skargi do Organu nadzorczego.

8) z powyższych praw można skorzystać poprzez kontakt listowny na adres: IKA Kalisiak i Groszek Sp. jawna, Michałów-Regionów, ul, Nowodworska 20, 05-119 poczta Legionowo.

9) podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest ustawowym warunkiem zawarcia umowy i jest dobrowolne, jednak nie podanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora może skutkować nie wykonaniem umowy.

10) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie i automatycznie w celu prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z przepisami prawa.

11) Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

IKA Kalisiak i Groszek Sp. jawna – Administrator Danych Osobowych „

facebook icon